มาตรการเข้ากาตาร์ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น. (เวลากาตาร์)

มาตรการเข้ากาตาร์ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น. (เวลากาตาร์)

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2565

| 11,556 view

มาตรการเข้ากาตาร์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ดังนี้

 

1. กาตาร์กำหนดมาตรการในการเดินทางเข้ากาตาร์ โดยแบ่งมาตรการเป็นสองระดับ คือ ทั่วไป (โดยประเทศไทยอยู่ภายใต้มาตรการทั่วไป) และสีแดง (ผู้ที่เดินทางจาก บังกลาเทศ อียิปต์ อินเดีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา)

 2. สถานะภูมิคุ้มกัน

     2.1 ผู้ที่ได้รับวัคซีนที่กาตาร์รับรองครบถ้วน

           2.1.1 ผู้ที่ได้รับวัคซีนที่กาตาร์รับรอง (Pfizer หรือ Moderna หรือ AstraZeneca) มีภูมิคุ้มกันเป็นเวลา 9 เดือนนับจาก 14 วันหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 

           2.1.2 ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (booster dose) ของ Pfizer หรือ Moderna หรือ AstraZeneca มีภูมิคุ้มกันเป็นเวลา 12 เดือนนับได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น

           2.1.3 ผู้ที่ได้รับวัคซีน Johnson & Johnson มีภูมิคุ้มกันเป็นเวลา 9 เดือนนับจาก 14 วันหลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรก

           2.1.4 ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (booster dose) ของ Johnson & Johnson มีภูมิคุ้มกันเป็นเวลา 12 เดือนนับจาก 7 วันที่ได้รับเข็มกระตุ้น 

           2.1.5 ผู้ที่ได้รับวัคซีนที่กาตาร์รับรองแบบมีเงื่อนไข (Sinopharm หรือ Sinovac หรือ Sputnik V หรือ Covaxin) มีภูมิคุ้มกันเป็นเวลา 6 เดือนนับจาก 14 วันหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 หรือเข็มกระตุ้น (booster dose) และจะต้องมีผลตรวจภูมิคุ้มกันด้วยวิธี IgG หรือ IgM เป็นบวกภายใน 30 วันก่อนเดินทางเข้ากาตาร์ หากไม่สามารถแสดงผลตรวจภูมิคุ้มหรือมีผลภูมิคุ้มกันเป็นลบจะต้องกักตัว 5 วัน

           2.1.6 ผู้ที่ได้รับวัคซีนที่กาตาร์รับรองแบบมีเงื่อนไข (Sinopharm หรือ Sinovac หรือ Sputnik V หรือ Covaxin) และได้รับเข็มกระตุ้น (booster dose) โดยวัคซีนที่กาตาร์รับรอง (Pfizer หรือ Moderna หรือ AstraZeneca หรือ Johnson & Johnson) ภูมิคุ้มกันจะขยายเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจาก 14 วันหลังจากที่ได้รับเข็มกระตุ้นและไม่ต้องมีผลตรวจภูมิคุ้มกัน

      2.2 ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในกาตาร์และจากต่างประเทศและรักษาหายแล้ว มีภูมิคุ้มกันเป็นเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ติดเชื้อ โดยจะต้องแสดงผลตรวจโควิดที่แสดงว่า เคยติดเชื้อโควิด

      2.3 ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน คือ ผู้ที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ 2.1 และ 2.2

 

3. วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขกาตาร์รับรอง:

วัคซีนที่ได้รับการรับรอง

วัคซีนที่รับรองแบบมีเงื่อนไข*

  • Pfizer / BioNTech (Comirnaty)
  • Sinopharm
  • Moderna (SpikeVax)
  • Sinovac
  • AstraZeneca (Covishield / Oxford / Vaxzevria)
  • Sputnik V
  • Janssen/Johnson & Johnson – 1 โดส
  • Covaxin

 

4. ผู้เดินทางสามารถตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่โรงพยาบาลใดก็ได้ที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศต้นทางรับรอง โดยต้องมีผลตรวจที่เป็นลบในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง (กรณีที่ต้องแสดงผลตรวจโควิด ไม่ต้องอัพโหลดผลตรวจโควิดในการลงทะเบียนแต่ต้องมีแสดงต่อสายการบิน)

5. ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 12 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนแล้วหรือหายจากการติดเชื้อโควิด-19 เข้ากาตาร์ภายใต้มาตรการเดียวกับผู้ปกครอง และไม่ต้องตรวจโควิด-19 ก่อนเดินทาง กรณีมีถิ่นพำนักในกาตาร์จะต้องตรวจ Rapid Antigen ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อเดินทางถึงกาตาร์ที่สถานพยาบาล กรณีไม่มีถิ่นพำนักหากผู้ปกครองได้รับยกเว้นการกักตัวจะต้องตรวจที่ด่านเข้าเมือง หากต้องกักตัวที่โรงแรมจะตรวจที่โรงแรมกักตัว

6. เอกสารจำเป็นสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักในกาตาร์

     6.1 พลเมือง GCC และผู้มีถิ่นพำนักใน GCC หากเป็นผู้ที่เข้าเงื่อนไขการมีภูมิคุ้มกันตามข้อ 2 และมีแอพลิเคชันที่แสดงสถานะสุขภาพที่ใช้ใน GCC ดังนี้

ประเทศ แอพลิเคชัน
บาห์เรน BeAware Bahrain
ซาอุดีอาระเบีย Tawakkalna
คูเวต Shlonik
โอมาน Tarassud
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Al Hosn

ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?language=en ล่วงหน้าก่อนเดินทาง

     6.2 พลเมืองสหภาพยุโรป (EU) และผู้มีถิ่นพำนักใน EU หากเป็นผู้ที่เข้าเงื่อนไขการมีภูมิคุ้มกันตามข้อ 2 และมีแอพลิเคชันที่แสดงสถานะสุขภาพ COVPass ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?language=en ล่วงหน้าก่อนเดินทาง

     6.3 ผู้เดินทางเข้ากาตาร์ที่มีแอพลิเคชันแสดงสถานะสุขภาพและเอกสารวัคซีนตามข้อ 6.1 และ 6.2 หากเดินทางจากประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการทั่วไปไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง แต่ต้องตรวจโควิดด้วยวิธี Rapid Antigen ที่สถานพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อเดินทางถึงกาตาร์

     6.4 ผู้เดินทางเข้ากาตาร์ที่มีแอพลิเคชันแสดงสถานะสุขภาพและเอกสารวัคซีนตามข้อ 6.1 และ 6.2 หากเดินทางจากประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการสีแดงจะมีผลตรวจโควิดในระยะเวลา 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

     6.5 ผู้เดินทางเข้ากาตาร์ที่มีแอพลิเคชันแสดงสถานะสุขภาพและเอกสารวัคซีนตามข้อ 6.1 และ 6.2 แต่อยู่ในสถานะไม่มีภูมิคุ้มกันจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?language=en ล่วงหน้าก่อนเดินทาง พร้อมแนบผลตรวจโควิดก่อนเดินทาง

7. ผู้เดินทางเข้ากาตาร์ที่ไม่มีถิ่นพำนักในกาตาร์ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน หรือไม่มีแอพลิเคชันตามข้อ 6.1 และ 6.2 จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทางและอัพโหลดเอกสาร เช่น ใบรับรองการฉีดวัคซีน ผลตรวจภูมิคุ้มกัน หลักฐานในกรณีที่เคยติดโควิดมาก่อน ที่ https://www.ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?language=en ถึงแม้ว่าชาวกาตาร์และผู้มีถิ่นพำนักจะได้รับการอนุโลมที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าได้ แต่กระทรวงสาธารณสุขกาตาร์แนะนำให้ดำเนินการลงทะเบียนดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศ

8. กระทรวงสาธารณสุขกาตาร์สงวนสิทธิ์ในการสุ่มตรวจโควิดด้วยวิธี Rapid Antigen หรือ PCR ที่ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และด่านพรมแดนทางบก

9. ผู้ที่เดินทางเข้ากาตาร์ทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์ม Undertaking and Acknowledgement Form ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://covid19.moph.gov.qa/EN/Documents/PDFs/Declaration-Acknowledgement-Undertaking-Form-V6-English-SG.pdf ยกเว้นชาวกาตาร์และผู้มีถิ่นพำนักที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนในกาตาร์ซึ่งเดินทางจากประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการทั่วไปไม่ต้องดำเนินการ

10. ผู้เดินทางเข้ากาตาร์ทุกคนต้องติดตั้งแอพลิเคชัน Ehteraz ในมือถือ โดยใช้ซิมการ์ดท้องถิ่น (Ooredoo หรือ Vodafone) ที่สามารถซื้อได้เมื่อเดินทางถึงกาตาร์ หรือซิมการ์ดจากต่างประเทศที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้

11. ผู้เดินทางที่จะต้องกักตัวที่โรงแรมจะต้องสำรองผ่าน "Discover Qatar" เท่านั้น(https://www.qatarairways.com/en/discover-qatar/welcome-home.html)

12. การกักตัวที่ Mekhaines สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน จะยังคงเป็นระยะเวลา 7 วัน

13. รายละเอียดมาตรการสำหรับบุคคลประเภทต่าง ๆ ดังนี้

Qatar

QID_holder

GCC_non_resident

Visitor

 

Qatar_Return_Policy_5_July_2022_

 

 (ข้อมูลเพิ่มเติม https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ