ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในกาตาร์

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในกาตาร์

27 Jul 2012

5,553 view
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในกาตาร์
 
1. การลงทุนในกาตาร์
          เป็นไปตาม New Foreign Investment Law (No. 13) ปี 2000 ซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2543 โดยมีประเด็นสำคัญ คือ นักลงทุนจากต่างประเทศสามารถลงทุนในธุรกิจภาคต่างๆ ของกาตาร์ได้ โดย Ministry of Economy and Commerce เป็นหน่วยงานอนุมัติใบอนุญาตการลงทุน นักลงทุนจากต่างประเทศสามารถมีหุ้นในธุรกิจต่างๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวน หุ้นทั้งหมด แต่มีธุรกิจบางประเภทที่นักลงทุนเหล่านี้สามารถเป็นผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด ได้แก่ ธุรกิจด้านการเกษตร ด้านการก่อสร้าง ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพลังงาน ด้านทำเหมือง อย่างไรก็ดี มีธุรกิจบางประเภทที่ยังมีการสงวนไว้ ได้แก่ ธุรกิจด้านการธนาคาร การประกันภัย commercial agencies และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 
2. การมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
          2.1 รัฐบาลกาตาร์ได้ให้การสนับสนุนการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (real estate) โดยได้ออกกฎหมายให้ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่ที่กำหนดในกาตาร์ได้ นอกจากนั้น กฎหมายที่ได้ประกาศใช้เมื่อเดือน มิ.ย. 2547 อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ใน 3 โครงการคือ Pearl Island, West Bay Lagoon และ Al Khor Resort
          2.2 ต่อมา เมื่อเดือน ก.พ. 2549 รัฐบาลกาตาร์ได้ออกกฎหมายใหม่หลังจากที่ H.H. Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ได้ให้ความเห็นชอบต่อมติ ครม. เกี่ยวกับการขายและการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในกาตาร์ โดยประชาชนจากประเทศอื่นใน GCC สามารถเป็นเจ้าของที่ดินและที่พักอาศัยได้ในเขต Lusail, Al Kharaij และ Jebel Thiyab ขณะที่ชาวต่างชาติอื่นๆ สามารถเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้ใน 18 เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ เป็นเวลา 99 ปี โดยสามารถต่อสัญญาเช่าได้
 
3. การส่งเสริมการลงทุนในกาตาร์
          กาตาร์สนับสนุนให้มีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุนในกาตาร์ โดยมีการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ เช่น
          3.1 การจัดตั้ง Qatar Financial Centre (QFC) ซึ่งจะเป็นสถาบันอิสระและเป็นศูนย์กลางด้านการเงินและธุรกิจที่สำคัญของกาตาร์ โดยจะมีการจัดตั้งสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินภาคต่างๆ ขึ้นในศูนย์ดังกล่าว เช่น ภาคการธนาคาร ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภาคการประกันภัย เป็นต้น บริษัทต่างๆ ภายใน QFC จะได้รับผลประโยชน์ที่สำคัญ คือ การกำหนดกฎระเบียบเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทที่ต่ำ มีอัตราความเสี่ยงต่ำ และลดขั้นตอนทางราชการ นอกจากนี้ จะมีการยกเว้นภาษีเป็นเวลา 3 ปีให้แก่บริษัทเหล่านี้ หลังจากนั้น จะมีการเก็บภาษีในอัตราต่ำที่สอดคล้องกับผลกำไรของบริษัทฯ และชาวต่างชาติสามารถครอบครองธุรกิจได้ทั้งหมด (100% full foreign ownership) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทภายใน QFC ได้รับผลกำไรอย่างเต็มที่
          3.2 การจัดตั้ง Qatar Science and Technology Park บริษัทจากต่างประเทศสามารถลงทุนในบริเวณดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสปอนเซอร์หรือร่วมลงทุนกับบริษัทท้องถิ่น และสามารถจะได้รับผลตอบแทนเต็มจำนวน สำหรับธุรกิจที่บริษัทต่างประเทศสามารถลงทุนได้ คือ ธุรกิจด้านการวิจัยค้นคว้าและพัฒนา ด้านการพัฒนาสินค้า การฝึกอบรมทางวิชาการและการให้บริการด้ารคำปรึกษา บริษัทที่จัดตั้งในบริเวณ Science & Technology Park จะได้รับการยกเว้นภาษีต่างๆ รวมถึงภาษีเงินได้ นอกจากนี้ จะได้รับการยกเว้นนภาษีการนำเข้าอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับประกอบธุรกิจ รวมทั้งจะไม่มีการเก็บภาษีส่งออกสำหรับสินค้าที่ผลิตในเขตดังกล่าว แต่จะมีการเก็บภาษสินค้าที่มีจำนวนการจำหน่ายภายในประเทศแต่นอกบริเวณดังกล่าวอัตราเท่ากับสินค้านำเข้า
          3.3 การจัดตั้งเขตการลงทุนเสรี (Free Investment Zone)
                - เขตดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นสำหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและการบริการ โดยนักลงทุนท้องถิ่นและนักลงทุนจากต่างประเทศสามารถจัดตั้งบริษัทขึ้นในบริเวณดังกล่าวได้ ทั้งในรูปแบบบริษัท เอกชน (private company) หรือบริษัทจำกัด (limited liability company) บริษัทเหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องขอใบอนุญาตจัดตั้งหรือผ่านกระบวนการต่างๆ บริษัทที่ลงทุนในเขตดังกล่าวจะได้รับผลตอบแทนเต็มจำนวน จะได้รับการละเว้นการเก็บภาษีเงินได้และภาษีอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นเวลา 20 ปีและอาจมีการยืดระยะเวลาออกไปโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ จะได้รับการละเว้นการเก็บภาษีศุลกากรทั้งในการนำเข้าและส่งออกสินค้า อย่างไรก็ดี หากมีการนำเข้าสินค้าไปยังตลาดท้องถิ่นปกติก็จะมีการเก็บภาษี
          3.4 ราคาก๊าซธรรมชาติระหว่าง 0.60-0.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งล้านบีทียู
          3.5 ราคาไฟฟ้า 0.0178 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ / ชั่วโมง
          3.6 อัตราการเช่าพื้นที่อุตสาหกรรม 1 กาตาร์ริยาลต่อตารางเมตร / ปี
          3.7 การพัฒนาสิ่งก่อสร้างในประเทศ
          3.8 การยกเว้นการเก็บภาษีการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
          3.9 การยกเว้นการเก็บภาษีส่งออก
          3.10 การยกเว้นการเก็บภาษีจากผลกำไรของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด (10 ปี)
          3.11 การยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้จากชาวต่างประเทศ
          3.12 อัตราเงินเฟ้อต่ำ
          3.13 ระบบคมนาคมที่สะดวกทั้งทางเรือและทางอากาศ
          3.14 ระเบียบการเดินทางเข้าประเทศและการจ้างงานที่เปิดกว้างเพื่อความสะดวกในการนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศ
          3.15 สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์ การศึกษา และการสื่อสารที่ดี
          3.16 การจัดตั้ง Qatar Industrial Development Bank (QIDB) ในปี 2540 เพื่อให้บริการกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ
 
 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในกาตาร์เพิ่มเติม ดูได้ที่ Qatar Chamber http://qatarchamber.com/1480