วันที่นำเข้าข้อมูล 15 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 1,198 view

2523

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

1980

The Establishment of Diplomatic Relations between the Kingdom of Thailand and the State of Qatar

 

 

2525-2529

 

 

นายสุวัฒน์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

(ดูแลรับผิดชอบความสัมพันธ์ไทย - กาตาร์ด้วย)

1982-1986

Mr. Suvat  Senivongse Na Ayuthaya

Thai Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia

(also accredited to the State of Qatar)

 

 

2529-2531

 

 

นายวิภาค ภิญโญยิ่ง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

(ดูแลรับผิดชอบความสัมพันธ์ไทย - กาตาร์ด้วย)

1986-1988

MR. Vibhak  Bhinyoying

Thai Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia

(also accredited to the State of Qatar)

 

 

2531-2533

 

 

นายทองเติม โกมลศุกร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

(ดูแลรับผิดชอบความสัมพันธ์ไทย - กาตาร์ด้วย)

1988-1990

Mr. Thongterm Komolsuk

Thai Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia

(also accredited to the State of Qatar)

 

 

2533-2541

 

 

นายลิขสิทธิ์ ปานสมจิตต์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

(ดูแลรับผิดชอบความสัมพันธ์ไทย - กาตาร์ด้วย)

1990-1998

Mr. Likasit Pansomchit

Thai Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia

(also accredited to the State of Qatar)

 

 

2541-2545

 

 

นายสนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

(ดูแลรับผิดชอบความสัมพันธ์ไทย - กาตาร์ด้วย)

1998-2002

Mr. Snanchart Devahastin Na Ayudhaya

Thai Ambassador to the United Arab Emirates

(also accredited to the State of Qatar)

 

 

2545-2546

 

 

นายสุพจน์ ธีรเกาศัลย์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

(ดูแลรับผิดชอบความสัมพันธ์ไทย - กาตาร์ด้วย)

2002-2003

Mr. Suphot Dhirakaosal

Thai Ambassador to the United Arab Emirates

(also accredited to the State of Qatar)

 

 

2545

จัดตั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

2002

The Establishment of Royal Thai Embassy in Doha

 

 

2545-2546

 

นายทรงวิทย์ นิภาสุวรรณ

อุปทูตรักษาการ

2002-2003

Mr.Songwit Nipasuwan

Charge d'affaires

 

 

2546-2550

 

นายวรวีร์ วีระสัมพันธ์

เอกอัครราชทูต  กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

2003-2007

Mr. Voravee Wirasamban

Thai Ambassador to the State of Qatar

 

 

2550-2554

 

นายสุวัฒน์ จิราพันธ์

เอกอัครราชทูต  กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

2007-2011

Mr. Suvat  Chirapant

Thai Ambassador to the State of Qatar

 

 

2554-2557

 

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์

เอกอัครราชทูต  กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

2011-2014

Mr. Panyarak Poolthup

Thai Ambassador to the State of Qatar

 

 

2557-2558

 

นายพิรุณ ลายสมิต

เอกอัครราชทูต  กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

2014-2015

Mr. Piroon Laismit

Thai Ambassador to the State of Qatar

 

 

2559-2561

 

นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

2016-2018

Mr. Soonthorn Chaiyindeepum

Thai Ambassador to the State of Qatar

 

 

2561-ปัจจุบัน

 

นายณัฐพล ขันธหิรัญ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

2018-Present

Mr. Nathapol Khantahiran

Thai Ambassador to the State of Qatar