Legalization

1.แจ้งเกิด/ตาย
2.จดทะเบียนสมรส/หย่า
3. รับรองเอกสาร

นิติกรณ์
 
           การรับรองนิติกรณ์ คือ การที่เจ้าหน้าที่กงสุล ซึ่งเป็นพนักงานตามกฎหมายลงลายมือชื่อและตราประทับ เพื่อรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกัน
 
 
การขอรับรองการแปลเอกสาร Translation Approval
           2. สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนา Residence Permit กาตาร์ (RP)
           3. ต้นฉบับเอกสารที่ใช้แปล
           5. ค่าธรรมเนียม  
           หมายเหตุ สามารถ ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันทำการ โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า หรือส่งหลักฐานข้างต้นมาตรวจสอบ
 
การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอม
           การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอม ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
 
หลักฐานประกอบ
           1. คำร้องขอนิติกรณ์
           2. สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนา Residence Permit กาตาร์ (RP)
           3. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนา 1 ชุด
           4. ค่าธรรมเนียม
 
หมายเหตุ ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้เวลาดำเนินการ 1 วันทำการ