Attestation of Employment Contract for Thai Workers

Attestation of Employment Contract for Thai Workers

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 Mar 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 Nov 2022

| 10,053 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ได้กำหนดแนวทางการรับรองสัญญาจ้างงาน แบ่งตามกรณีดังนี้


1. กรณีนายจ้างดำเนินการผ่านบริษัทจัดหางานในประเทศไทย (Recruiting by an Agency in Thailand / بوسيطة وكالة)

เอกสารที่ต้องนำมาดำเนินการ ดังนี้
(Required documents as follows:)


 • คำร้องขอรับรองสัญญาจ้าง (Employee Contract Attestation Form) download here (MS Word file)  (PDF file)
 • Power of Attorney – attested by Qatar Chamber of Commerce & Industry (QCCI) and Ministry of Foreign Affairs of Qatar (MOFA)
 • Demand Letter – attested by QCCI and MOFA
 • Employment Contract (Sample available here)–certified employer’s signature by QCCI and MOFA
        - Electronic Contract format.
        - Details of Employer.
 • Company Commercial Registration (English)– attested by MOFA
 • Visa Quota.
 • Agency Agreement between Employer and Agency in Thailand.
 • License Oversea Employment of Agency in Thailand.
        * English+Thai    - Passport Copy (Agency)   - Thai ID Card (Agency)
 • Project profiles or Letter from the Company certifying the details of the Project including details of the work of the employee.
 • Pictures taken from place working site/ labour site, accommodation, plate address and company map.
 • Photocopy of Qatar ID, mobile number as well as the person who signs the documents.

**  Fee is 55 Qatar Riyals per stamp (Cash only)

*** Period for any attestation of documents will take at least 3 working days after submitting completed document.

**** The Embassy reserves the right to inspect working site / accommodation for employee before attestation of document.

 

2. กรณีแรงงานหางานด้วยตนเอง (Direct Recruitment / بدون وسيطة وكالة)

เอกสารที่ต้องนำมาดำเนินการ ดังนี้
(Required documents as follows:)

 • คำร้องขอรับรองสัญญาจ้าง (Employee Contract Attestation Form) download here (MS Word file)  (PDF file)
 • Two (2) sets of Digitally Attested Electronic Labor Contract for each Person-attested by Ministry of Foreign Affairs (MOFA) (https://elcr.adlsa.gov.qa(نسختين (2) عقد العمل إلكتروني الذي يصدق من وزارة الخارجية)  (สัญญาว่าจ้าง 2 ฉบับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์)
 • Photocopy of the employee’s passport. (สำเนาหนังสือเดินทางลูกจ้าง) (صورة من جواز السفر العمال)
 • Photocopy of Employment visa. (สำเนาวีซ่าลูกจ้าง) (صورة تأشيرة العمال)
 • Guarantee letter (หนังสือค้ำประกันจากนายจ้าง) (رسالة ضمان من صاحب العمل)  (sample of format can download here Ms Word filePDF file or get from the Embassy).      
 • Commercial Registration (English). (หนังสือจดทะเบียนการค้าภาษาอังกฤษ) (سجل التجاري باللغة انجليزية)
 • Photocopy of Computer card, Qatar ID and mobile number as well as the person who signs the documents.  (สำเนาคอมพิวเตอร์การ์ด ไอดีกาตาร์ และเบอร์มือถือของผู้มีอำนาจลงนาม)  (صورة من قيد المنشأة وبطاقة الإقامة ورقم جوال لشخص الذي يوقع على وثائق)
 • Pictures taken from place working site/ Labour Site, accommodation, plate address and company map.

**  Fee is 55 Qatar Riyals per stamp (Cash only)

*** Period for any attestation of documents will take at least 3 working days after submitting completed document.

**** The Embassy reserves the right to inspect working site / accommodation for employee before attestation of document.

 

MINIMUM WAGE FOR THAI WORKERS

according to the Department of Employment, Ministry of Labour of Thailand's announcement on the minimum wage for Thai workers working in the Middle East region

 (อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน)

Job Title

(ตำแหน่ง)

Basic Salary (monthly) in Qatar Riyals*

(อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (รายเดือน) กาตาร์ริยาล)

1. Construction worker (อุตสาหกรรมก่อสร้าง)

Bricklayer, Painter, Mason and Concrete worker, Carpenter, Tiling worker, Steel fabricator, Bar or Steel bender, Steel fixer, Plumber, Electrician etc.

(ช่างก่ออิฐ ช่างทาสี ช่างคอนกรีต ช่างไม้ ช่างปูน     ช่างผูกเหล็ก ช่างปูกระเบื้อง ช่างติดตั้งและประกอบโครงสร้างเหล็ก ช่างประปา ช่างไฟฟ้าอาคาร เป็นต้น)

General worker              1,800 or more

(แรงงานทั่วไป)

Semi-skilled worker        1,900 or more

(แรงงานกึ่งฝีมือ)

Basic Craftsman             2,200 or more

(ช่างฝีมือระดับพื้นฐาน)

Skilled Craftsman           2,900 or more

(ช่างฝีมือระดับสูง)

1.  Worker in petrochemical Industry

    (อุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ)

Semi-skilled worker        2,000 or more

(แรงงานกึ่งฝีมือ)

Basic Craftsman             2,700 or more

(ช่างฝีมือระดับพื้นฐาน)

Skilled Craftsman           3,600 or more

(ช่างฝีมือระดับสูง)

2.  Worker in manufacturing industry, Arts, Agricultural industry, Service industry, etc.

(อุตสาหกรรมการผลิต ศิลป์ เกษตร บริการ และอื่นๆ)

Goldsmith, Masseur, Cook, Waiter/Waitress, Artisan, Male Nurse, Clerk, Housekeeper (hotel and restaurant), Farm keeper,  Domestic Animal or Cattle Keeper, etc.

(ช่างทอง พนักงานนวด ผู้ประกอบอาหาร พนักงานเสิร์ฟ ช่างศิลป์ บุรุษพยาบาล เสมียน แม่บ้าน(โรงแรมและภัตตาคาร) ผู้ดูแลฟาร์ม ผู้ดูแลสัตว์    และปศุสัตว์ เป็นต้น)

General worker               2,000 or more

(แรงงานทั่วไป)

Semi-skilled worker         2,700 or more

(แรงงานกึ่งฝีมือขึ้นไป)

3. Heavy industry operator (งานควบคุมเครื่องมือกลหนัก)

Mechanical maintenance technician, Driver of Industrial vehicles, etc.

(ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และพนักงานขับรถอุตสาหกรรม เป็นต้น)

Semi-skilled worker        2,000 or more

(แรงงานกึ่งฝีมือ)

Skilled worker                2,700 or more

(แรงงานฝีมือ)

 *อัตราค่าจ้างที่กำหนดต่อการทำงานวันละ 48 ชม./สัปดาห์ (8 ชม. ต่อวัน / 6 วันต่อสัปดาห์)

* This basic wage is paid for 48 working hours per week (8 hours a day / 6 days a week)

 

** นายจ้างต้องจัดที่พักและอาหารให้ตามความเหมาะสม (อาหาร 3 มื้อ/วัน หรือค่าอาหารรายเดือนขั้นต่ำ 450 กาตาร์ริยาล)

** The employer must provide appropriate accommodation and food (3 meals a day or minimum monthly food allowance of 450 Qatar Riyals).

 

ข้อกำหนดสัญญาว่าจ้าง

 1. สัญญาจ้างต้องเป็นไปตามกำหนดกระทรวงแรงงานกาตาร์ (E-Contract) https://elcr.adlsa.gov.qa
 2. ต้องระบุกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี หรือ 2 ปี และหากสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาทดลองงานไม่เกิน 3 เดือน และหากสัญญาจ้างระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาทดลองงานไม่เกิน 4 เดือน และหากคนงานไม่ผ่านทดลองงานนายจ้างต้องแจ้งให้ทราบระยะเวลา 1 เดือนก่อนจะครบระยะเวลาทดลองงาน
 3. ค่าจ้างพื้นฐานตามกรมการจัดหางานไทยกำหนด ไม่รวมค่าอื่น ๆ
 4. นายจ้างต้องรับผิดชอบอาหาร 3 มื้อ/วัน หรือจ่ายค่าอาหารเดือนละไม่น้อยกว่า 450 QR
 5. ฝ่ายนายจ้างต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามตามตัวอย่างลายเซ็นที่รับรองโดยกระทรวงมหาดไทย (คอมพิวเตอร์การ์ด) และคนงานลงลายมือชื่อตามหนังสือเดินทาง
 6. ทั้งสองฝ่ายสามารถยกเลิกสัญญาจ้าง โดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานกาตาร์

 

Contract specifications

 1. Form contract must be complied with the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs (ADLSA) of Qatar (E-Contract) https://elcr.adlsa.gov.qa
 2. Specify the period of employment contract, one year or two years, and if the contract period is one year, the probation period must not exceed three months, and if the contract is for two years, the probation period must not exceed four months. If a worker does not pass the probation period, the employer must notify at least one month before the end of the probation period.
 3. The basic wage excluding other allowances must not be lower than those set by the Department of Employment of Thailand.
 4. The employer is responsible for 3 meals/day, or pay a monthly food allowance of not less than 450 QR.
 5. Only the employer whose signatures are certified by the Ministry of Interior (Computer card) can sign the contract. The signature of the worker in the contract must be the same as appeared in their passport.
 6. Both parties can terminate the employment contract as stipulated in the Qatar Labour Law.

Images

Images

Documents

Recruiting_by_Agency_in_Thailand
Direct_Recruitment__(หางานด้วยตนเอง_ม