ขอความร่วมมือลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ

ขอความร่วมมือลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ

8 ม.ค. 2563

893 view

          ตามที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน และเพื่อให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา มีข้อมูลคนไทยที่พำนักในรัฐกาตาร์ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถติดต่อหรือส่งข้อมูลให้ได้ในกรณีฉุกเฉิน

          สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอความร่วมมือผู้ที่พำนักในรัฐกาตาร์ และผู้ที่จะเดินทางมายังรัฐกาตาร์และคาดว่าจะพำนักเกินกว่า ๒ สัปดาห์ โปรดลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศตามแบบฟอร์มที่ https://consular.mfa.go.th/th/publicform-form/แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ หรือกรอกแบบรายงานตัว (ไฟล์แนบ) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง โดยสามารถส่งเอกสารดังกล่าวได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ consular.DOH@mfa.mail.go.th

          สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน