ความตกลง

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐกาตาร์ว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาณาเขตของแต่ฝ่ายและพ้นจากนั้นไป

 

ลงนามเมื่อ 9 สิงหาคม 2534

Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the State of Qatar for Air Services Between and Beyond Their Respective Territories

 

 

Signed on 9 August 1991

บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งรัฐกาตาร์

 

ลงนามเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2541

Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar

 

 

Signed on 23 November 1998

ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐกาตาร์

 

ลงนามเมื่อ 12 เมษายน 2542

Agreement on Economic, Commercial and Technical Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the State of Qatar

 

 

Signed on 12 April 1999

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-กาตาร์

 

ลงนามเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2552

Memorandum of Understanding on the Establishment of the High Joint Commission between Thailand and Qatar

 

 

Signed on 24 November 2009

บันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมกาตาร์

 

ลงนามเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2552

Memorandum of Understanding between Board of Trade of Thailand and Qatar Chamber of Commerce and Industry

 

 

Signed on 24 November 2009

กรอบความร่วมมือระหว่างธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือซีเมนต์ไทยกับ Qatar Petroleum (QPI) เพื่อร่วมทุนในโครงการปิโตรเคมีทางตอนใต้ของเวียดนาม

 

ลงนามเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2552

Framework of Agreement between SCG (Chemicals) and Qatar Petroleum (QPI)

 

 

Signed on 24 November 2009

ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข่าว ระหว่างสำนักข่าวกาตาร์ (QNA) และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

 

ลงนามเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2552

Agreement on Mutual Cooperation and Exchange of News Between the Qatar News Agency (QNA) and MCOT Public Company Limited (MCOT)

 

 

Signed on 24 November 2009

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐกาตาร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ

 

ลงนามเมื่อ 27 มีนาคม 2555

Agreement between the Government of the State of Qatar and the Government of the Kingdom of Thailand on Defence Cooperation

 

 

Signed on 27 March 2012

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐกาตาร์ว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม

 

ลงนามเมื่อ 15 พฤษภาคม 2555

Agreement between the Government of the State of Qatar and the Government of the Kingdom of Thailand on Cultural Cooperation

 

Signed on 15 May 2012