การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันเลือกตั้ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จึงได้มีประกาศเรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร สำหรับชาวไทยในกาตาร์ โดยกำหนดวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. และมีการเปิดการออกเสียงใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งว่า การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 80.11 และได้จัดส่งซองใส่บัตรเลือกตั้งของทุกท่านไปยังประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

📣 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไม่ทันและจะไม่เดินทางไปเลือกตั้งที่ประเทศไทยในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 หรือลงทะเบียนแล้วไม่ได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านสามารถแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม หรือ 15-21 พฤษภาคม 2566 ที่ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausess/ หรือติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด
รายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสินการออกเสียงลงคะแนน

30 เม.ย. 2566

ประกาศเรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

23 มี.ค. 2566

ดูทั้งหมด