หลักสูตรภาษาอาหรับระยะสั้น มหาวิทยาลัยกาตาร์ Arabic Program for Non-Native Speakers (ANNS), Qatar University

หลักสูตรภาษาอาหรับระยะสั้น มหาวิทยาลัยกาตาร์ Arabic Program for Non-Native Speakers (ANNS), Qatar University

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10,298 view

หลักสูตรภาษาอาหรับระยะสั้น มหาวิทยาลัยกาตาร์

Arabic Program for Non-Native Speakers (ANNS), Qatar University

building_1

 

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีอายุระหว่าง 18 - 40 ปี
 3. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยกาตาร์มาก่อน (สำหรับผู้สมัครประเภททุนระยะสั้น)
 4. มีพื้นฐานทางด้านภาษาอาหรับ เช่น ตัวอักษรภาษาอาหรับ การเขียนและการอ่านเบื้องต้น
 5. สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร

    ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ทาง https://mybanner.qu.edu.qa/PROD/bwskalog.P_DispLoginNon ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. สร้าง username และ password ใหม่ โดยผู้สมัครควรบันทึก username และ password ไว้เพื่อใช้ในการอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมหรือตรวจสอบผลการสมัคร
 2. กรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วนและอัพโหลดเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 3. ชำระค่าสมัครจำนวน 50 กาตาร์ริยาล โดยต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Mastercard เท่านั้น และไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีที่การชำระเงินไม่สมบูรณ์ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการสมัครและถือว่าการสมัครไม่สำเร็จ

 

ประเภทของการสมัคร

 1. ประเภททุนระยะสั้น (สำหรับผู้สมัครที่พำนักอยู่นอกประเทศกาตาร์เท่านั้น): ทุนการศึกษาประเภทนี้เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) ซึ่งครอบคลุมรายการดังต่อไปนี้:
  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าและใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนัก (Residence Permit)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหนังสือเรียน
  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประเทศไทย – กรุงโดฮา – ประเทศไทย)
  • ที่พักอาศัยระหว่างพำนักที่ประเทศกาตาร์ พร้อมอาหาร 3 มื้อ บริการซักและอบผ้า บริการอินเตอร์เน็ต WiFi ห้องสมุด ห้องออกกำลังกาย และบริการรถรับส่งไป-กลับระหว่างที่พักและมหาวิทยาลัย

 

 1. ประเภทรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเอง (สำหรับผู้สมัครที่พำนักอยู่ทั้งในและนอกประเทศกาตาร์): การสมัครประเภทนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งผู้สมัครต้องยื่นขอวีซ่านักศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นสปอนเซอร์ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นขอวีซ่าผ่านมหาวิทยาลัยและอัพโหลดเอกสารตามกำหนดเวลา

            ค่าใช้จ่ายโดยประมาณดังนี้:

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา: ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 1,000 กาตาร์ริยาล โดยนักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 11 หน่วยกิตต่อ 1 เทอมการศึกษา
 • ที่พักอาศัย: นักศึกษาสามารถเลือกพักอาศัยได้ดังนี้:
  • หอพักของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าใช้จ่าย 219 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ห้องพักแบบพักสองคน อาหาร 3 มื้อ บริการซักและอบผ้า บริการอินเตอร์เน็ต WiFi ห้องสมุด ห้องออกกำลังกาย และบริการรถรับส่งไป-กลับระหว่างที่พักและมหาวิทยาลัย)
  • ที่พักนอกมหาวิทยาลัย โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ขึ้นอยู่กับที่ตั้งและประเภทของที่พัก)

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า (ใบประกาศนียบัติสำเร็จการศึกษาหรือใบคะแนน) ซึ่งออกโดยสถานศึกษาในประเทศไทยโดยมีเงื่อนไขดังนี้:
  • เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษหรืออาหรับเท่านั้น ในกรณีที่เอกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอาหรับพร้อมแนบเอกสารฉบับจริง
  • เอกสารต้องเป็นเอกสารที่ออกหลังจากผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น
  • เอกสารต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงการต่างประเทศของไทย
  • เอกสารต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำประเทศไทย (หมายเหตุ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานไทย เมื่อจะนำไปใช้ในต่างประเทศ จะต้องนำไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทยก่อน จากนั้นจึงนำไปรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการขอทุน ทั้งนี้ หากเอกสารเป็นภาษาอาหรับจะต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามก่อน)
  • ในกรณีที่ผู้สมัครพำนักอยู่ในประเทศกาตาร์ ผู้สมัครสามารถยื่นขอรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮาได้
 2. ประวัติย่อ (Resume หรือ CV) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการศึกษาของผู้สมัคร โดยระบุข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์พร้อมรหัสประเทศ และอีเมล์ของผู้สมัคร
 3. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่ระบุข้อมูลส่วนตัว รูปถ่ายของผู้สมัคร และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. จดหมายรับรองจากบุคคลหรือองค์กร เช่น อาจารย์ของผู้สมัคร สถาบันการศึกษา หรือสถาบันทางศาสนา พร้อมระบุถึงเหตุผลของการสมัครเรียนที่ศูนย์ Arabic For Non-Native Speakers (ANNS)
 5. รูปถ่ายขนาดเท่ารูปถ่ายในหนังสือเดินทางจำนวน 1 รูป

 

ช่วงระยะเวลาในการยื่นสมัครทุน

เปิดรับสมัคร

ยื่นเอกสารการสมัครทุนทางออนไลน์

และเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า

ประมาณเดือนมกราคม

ปิดรับสมัคร

ปิดรับเอกสารสมัครทุนและเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์

ประมาณเดือนพฤษภาคม

 

ข้อควรทราบ:

 1. มหาวิทยาลัยกาตาร์สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้สมัคร
 2. อัพโหลดเอกสารในรูปแบบ PDF เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ
 3. ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 4. การสมัครและเอกสารที่ยื่นหลังจากพ้นกำหนดเวลารับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา
 5. การสมัครและการชำระเงินอย่างเสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน
 6. จำนวนทุนที่จัดสรรให้มีจำนวนแตกต่างกันในแต่ละปีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
 7. ผู้สมัครประเภทรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาเอง สามารถยื่นขอวีซ่านักศึกษาผ่านทางมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.qu.edu.qa/students/international-students/students-visa/prospective-students
 8. ผู้สมัครทุกคนสามารถติดตามกำหนดเวลาการสมัครได้ที่ http://www.qu.edu.qa/students/international-students/important-dates
 9. ผู้ที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.qu.edu.qa/students/international-students/arabic-program

 

ผู้เขียน

นางสาวนัศรียา กรีมี
นักศึกษาฝึกงาน

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ