งานวันอาเซียนประจำปี ๒๕๖๕ ที่กรุงโดฮา

งานวันอาเซียนประจำปี ๒๕๖๕ ที่กรุงโดฮา

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ย. 2565

| 181 view

​เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน ณ กรุงโดฮา ได้แก่ (มาเลเซีย บรูไนฯ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซียและเวียดนาม) ได้เข้าร่วมงานวันอาเซียนประจำปี ๒๕๖๕ และในโอกาสครบรอบ ๕๕ ปี การก่อตั้งอาเซียนเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่โรงแรม Holiday Villa กรุงโดฮา โดยมีนาย Zamshari Shaharan เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำรัฐกาตาร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโดฮา (ASEAN Committee in Doha) เป็นประธาน และมีนาย Ibrahim Yousif Abdullah Fakhro อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ เข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตมาเลเซียฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับกาตาร์ โดยล่าสุดกาตาร์ได้ร่วมลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia - TAC) ซึ่งปัจจุบันมีอัครภาคีสนธิสัญญาฯ รวม ๔๙ ประเทศ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๕ ที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นระหว่างอาเซียนกับกาตาร์ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ในด้านเศรษฐกิจ กาตาร์เป็นคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียน มูลค่าการค้าระหว่างกันสูงถึง ๑ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยมีสิงคโปร์และไทยเป็นประเทศคู่ค้าลำดับต้นของกาตาร์ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในสาขาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อุตสาหกรรมการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ พลังงาน การเงินอิสลาม การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมฮาลาล เป็นต้น 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ